Gebruiksvoorwaarden

Overeenstemming tussen u en dnata

Hartelijk dank voor uw bezoek aan dnata.com (de 'Website'). Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van de Website. Door het openen en gebruiken van deze Website geeft u aan dat u (onvoorwaardelijk en onherroepelijk) akkoord gaat met deze algemene voorwaarden (de 'Overeenkomst'). Indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze Website en verlaat deze onmiddellijk. De Website is eigendom van en wordt beheerd door dnata, met als hoofdkantoor in Emirates Group Headquarters, PO Box 1515, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. dnata is een bedrijf in Dubai, opgericht op basis van Decree No.1 van 1987 (zoals aangepast) van de overheid van Dubai. U erkent en garandeert dat u het wettelijke recht en de capaciteit heeft om deze overeenkomst aan te gaan en deze Website te gebruiken in navolging van alle algemene voorwaarden hierin. Zorg dat u ons privacybeleid heeft gelezen en geaccepteerd.

Wijziging van de voorwaarden

Wij kunnen deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden van kracht na publicatie op de Website en gelden niet met terugwerkende kracht op bestaande contractuele afspraken die via deze Website tot stand zijn gekomen. Als u deze Website na elke wijziging blijft gebruiken, betekent dit dat u de gewijzigde algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.

Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

Algemeen

Uw toegang tot en gebruik van software en ander materiaal op of via deze Website is geheel voor eigen risico. Wij geven geen enkele garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, stabiliteit of het virusvrije karakter van dergelijke software. We hebben redelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de door ons op deze Website geplaatste informatie nauwkeurig is op het moment dat u het leest. We kunnen daarentegen niet alle informatie controleren en we hebben de nauwkeurigheid van de informatie die verstrekt is door bijvoorbeeld externe informatiebronnen of andere partijen die met of vanaf deze Website zijn geassocieerd, niet gecontroleerd. Commentaar en ander materiaal geplaatst op deze Website is niet bedoeld om een aanwijzing te zijn voor de betrouwbaarheid van deze informatie. Wij wijzen daarom elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het geplaatste vertrouwen op dergelijk materiaal door een bezoeker van onze Website of door iemand die zich laat informeren door of handelt op basis van de inhoud. Wij hebben als doel om te zorgen dat de beschikbaarheid van de Website niet wordt verstoord en dat transmissies vrij van fouten zal zijn. Op grond van de eigenschappen van internet kan dit niet worden gegarandeerd en wij behouden ons het recht voor om de service op de Website zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Ook kan uw toegang tot de Website af en toe onderbroken of beperkt worden ten behoeve van reparaties, onderhoud of de implementatie van nieuwe faciliteiten of services. Wij zullen proberen de frequentie en de duur van deze onderbrekingen of restricties zoveel mogelijk te beperken. We zijn niet aansprakelijk wanneer onze Website om welke reden dan ook in een bepaalde periode niet toegankelijk is.

Uitsluiting van garantie

VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN SERVICES OP DEZE WEBSITE. DERGELIJKE INFORMATIE WORDT AANGEBODEN 'ZOALS DEZE IS', ZONDER ENIGE GARANTIE. WIJ WIJZEN BIJ DEZE ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP DEZE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK...

Aansprakelijkheidsbeperking

IN GEEN GEVAL KUNNEN WIJ AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN ONDER MEER INKOMSTEN- OF WINSTDERVING), STRAF- OF EXEMPLAIRE SCHADE, SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OF ONDERWORPEN AAN BILLIJKE OF OPGELEGDE RECHTSMIDDELEN (OP GROND VAN CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS) DIE VOORTVLOEIEN UIT: DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DE ONMOGELIJKHEID OF VERTRAGING WAARMEE DEZE WEBSITE KAN WORDEN GEBRUIKT, OF ALLE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE. NIETS IN DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID SLUIT VERPLICHTINGEN UIT DIE OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT NIET MOGEN WORDEN UITGESLOTEN. ALLE RECHTEN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DIT CONTRACT ZIJN TOEGEKEND, ZIJN ONS VOORBEHOUDEN.

Schadeloosstelling

Als voorwaarde voor het gebruik van deze Website gaat u ermee akkoord ons te vrijwaren van en tegen elke vorm van aansprakelijkheid, kosten (met inbegrip van juridische kosten) en schade voortvloeiend uit vorderingen als gevolg van uw gebruik van deze Website, inclusief, maar niet beperkt tot, alle vorderingen gebaseerd op aangevoerde feiten die uw schending van deze algemene voorwaarden zouden impliceren, indien op waarheid berust.

Links naar websites van derden

U gaat ermee akkoord deze Website uitsluitend te gebruiken om de beschikbaarheid van goederen en services te bepalen, en voor legitieme boekingen of zakelijke transacties met ons. U gaat ermee akkoord de Website uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken. U gaat ermee akkoord de services van de Website alleen voor legitieme aanvragen te gebruiken. U gaat ermee akkoord geen misbruik van de Website te zullen maken. 'Misbruik' omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van de Website om:

Te lasteren, lastig te vallen, te stalken, te bedreigen, rechten van derden te misbruiken of anderszins te schenden conform de toepasselijke wetgeving.

Op enigerlei wijze schade toe te richten aan het functioneren van computers en software van derden of dit functioneren te verstoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het downloaden, uploaden en verzenden van corrupte bestanden en computervirussen.

De toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, publiciteits- of privacyrechten te schenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het uploaden, downloaden of verzenden van materiaal of software.

De oorsprong van, of de rechten in bestanden die u downloadt of uploadt, weg te laten of misleidend voor te stellen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het niet vermelden van eigendomsmerken, auteursrechten, kennisgevingen of het octrooi, copyright of handelsrechten.

Handelsinformatie of ander vertrouwelijk materiaal of informatie waarop eigendomsrechten rusten, te verzenden, plaatsen of anderszins openbaar te maken.

Bestanden die op grond van de wet niet via deze Website mogen worden gedeeld, te downloaden of uploaden.

Informatie of software die via de Website is verkregen, door te zenden, of werken die voortvloeien uit de Website te kopiëren, te maken, weer te geven, te distribueren, in licentie te geven, uit te voeren, te publiceren, opnieuw te creëren, te reproduceren, te verkopen of door te zenden.

Een uitzonderlijke hoge belasting op de infrastructuur van de Website te veroorzaken. Tijdens het inloggen op de Website een wachtwoord of pincode frauduleus te gebruiken, of iemands identiteit of bevoegdheid om namens iemand op te treden, misleidend voor te stellen.

Dit contract op enig andere wijze te schenden.

Omdat wij services en producten in verschillende delen van de wereld aanbieden, kan deze Website (en de links en aanwijzingen) verwijzen naar bepaalde goederen, producten en/of services die niet beschikbaar zijn in uw gebied. Een verwijzing naar goederen, producten en/of services zonder hun geografische reikwijdte te beperken betekent niet dat we hetzelfde bieden of zullen gaan bieden op alle locaties.

Auteursrecht- en handelsmerkvermeldingen

Alle inhoud van deze Website is: Copyright © dnata 1994-2014. Alle rechten voorbehouden. Deze Website is voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag informatie, software, producten en services verkregen van deze Website niet aanpassen, kopiëren, verspreiden, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, autoriseren onder licentie, er afgeleide werken van maken, overdragen of verkopen. dnata, dnata Travel, dnata Holidays, The Holiday Lounge by dnata, marhaba en dnata Cargo en alle andere producten of handelsnamen van dnata waarnaar hierin wordt verwezen, zijn onze servicemerken of geregistreerde servicemerken. Andere product- en bedrijfsnamen die hier genoemd worden, kunnen de handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.

Beveiliging

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de informatie die u ons tijdens het gebruik van de Website hebt verstrekt, vertrouwelijk te bewaren en te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. Ondanks deze maatregelen kunnen wij niet garanderen dat nooit ongeoorloofde toegang tot deze informatie kan worden verkregen. We zijn niet aansprakelijk voor deze ongeoorloofde toegang tenzij deze uitsluitend veroorzaakt wordt door onze grove nalatigheid. In dit geval hebt u recht op een schadevergoeding van maximaal de waarde van de door u gekochte services.