Podmínky použití

Smlouva mezi vámi a společností dnata

Děkujeme vám za návštěvu webových stránek dnata.com (dále jen „webové stránky“). Než začnete webové stránky používat, pečlivě si přečtěte tyto všeobecné podmínky. Přístupem na tyto webové stránky a jejich používáním potvrzujete, že přijímáte (bezpodmínečně a neodvolatelně) tyto všeobecné podmínky („smlouva“). Pokud s těmito všeobecnými podmínkami nesouhlasíte, webové stránky nepoužívejte a ihned je opusťte. Webové stránky vlastní a provozuje společnost dnata, jejíž hlavní sídlo se nachází na adrese Emirates Group Headquarters, PO Box 1515, Dubaj, Spojené arabské emiráty. Společnost dnata je dubajská společnost založená vyhláškou č. 1 z roku 1987 (ve znění pozdějších předpisů) dubajské vlády. Tímto potvrzujete a zaručujete, že jste plně oprávněni uzavřít tuto smlouvu a používat tyto webové stránky v souladu se zde uvedenými obchodními podmínkami. Ujistěte se také, že jste si přečetli naše zásady ochrany osobních údajů a souhlasíte s nimi.

Změna podmínek

Tyto všeobecné podmínky můžeme kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Změněné podmínky vstupují v platnost ihned po zveřejnění na webu a nebudou mít žádnou zpětnou platnost pro stávající smlouvy uzavřené prostřednictvím tohoto webu. Pokud budete tyto webové stránky po jakýchkoli provedených změnách nadále používat, dáváte tím najevo svůj souhlas se změněnými všeobecnými podmínkami.

Odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti

Obecné

Nesete plné riziko za přístup k softwaru a materiálům na tomto webu a jejich použití na tomto webu nebo jeho prostřednictvím. Žádným způsobem nezaručujeme, že tento software bude pracovat spolehlivě a stabilně a nebude obsahovat viry. Podnikáme přiměřené kroky k zajištění toho, aby informace, které poskytujeme na těchto webových stránkách, byly v okamžiku, kdy si je prohlížíte, přesné. Nemůžeme však kontrolovat a nekontrolujeme přesnost všech informací poskytovaných externími zdroji, například poskytovateli jiných informací nebo třetími stranami, které mají na těchto webových stránkách své odkazy. Komentáře a další materiály zveřejněné na těchto webových stránkách nelze považovat za bezvýhradně spolehlivá doporučení. Odmítáme tedy veškerou odpovědnost, která by mohla vyvstat v souvislosti s tím, že se návštěvníci našich webových stránek nebo jiná osoba, která získá informace o příslušném obsahu nebo bude na základě tohoto obsahu jednat, na tyto materiály plně spolehnou. Snažíme se zajistit nepřerušovanou dostupnost webových stránek s bezporuchovým přenosem. Vzhledem k povaze internetu však nelze výše uvedené vlastnosti zaručit. Proto si vyhrazujeme právo bez předchozího upozornění stáhnout nebo pozměnit služby, které prostřednictvím těchto webových stránek poskytujeme. Dočasně také můžeme pozastavit nebo omezit váš přístup k těmto webovým stránkám, aby bylo možné provést opravy nebo údržbu či zavést nové funkce nebo služby. Pokusíme se snížit četnost a dobu trvání takového přerušení či omezení na minimum. V žádném případě neneseme odpovědnost za situaci, kdy naše webové stránky budou z jakéhokoli důvodu po určitou dobu nefunkční.

Zřeknutí se záruky

V MAXIMÁLNÍM POVOLENÉM ROZSAHU, KTERÝ STANOVÍ DANÝ ZÁKON, ODMÍTÁME VEŠKERÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE INFORMACÍ, SOFTWARU, PRODUKTŮ A SLUŽEB OBSAŽENÝCH NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. VEŠKERÉ INFORMACE JSOU UVEDENY „TAK, JAK JSOU“ A BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU. TÍMTO ODMÍTÁME ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZÁRUKY A PODMÍNKY V SOUVISLOSTI S INFORMACEMI, SOFTWAREM, PRODUKTY A SLUŽBAMI OBSAŽENÝMI NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, VČETNĚ VEŠKERÝCH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU A PRÁVNÍCH NÁROKŮ A JEJICH NEPORUŠENÍ…

Omezení odpovědnosti

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ (VČETNĚ KROMĚ JINÉHO ZTRÁTY VÝNOSU NEBO ZISKU), TRESTNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU NEBO ŠKODY V DŮSLEDKU VYROVNÁNÍ NEBO SOUDNÍHO PŘÍKAZU K NÁHRADĚ (NA ZÁKLADĚ PORUŠENÍ SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁVA, NEDBALOSTI, PŘESNĚ VYMEZENÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK), KE KTERÝM DOJDE V DŮSLEDKU: PŘÍSTUPU NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JEJICH POUŽITÍ ČI ZPOŽDĚNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY, PŘÍPADNĚ JAKÉKOLI INFORMACE NA NICH OBSAŽENÉ. ŽÁDNÉ SKUTEČNOSTI V TOMTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEVYLUČUJÍ TAKOVOU ODPOVĚDNOST, JEJÍŽ VYLOUČENÍ ZAKAZUJE ZÁKON. VŠECHNA PRÁVA, KTERÁ ZDE NEJSOU VÝSLOVNĚ ZARUČENA, SI VYHRAZUJEME.

Odškodnění

Podmínkou používání těchto webových stránek je váš souhlas s tím, že nás odškodníte a zajistíte proti jakýmkoli závazkům, výdajům (včetně poplatků za právní zastoupení) a škodám, které vzniknou na základě nároků v důsledku vašeho používání těchto webových stránek, mimo jiné včetně všech skutečností uvedených na podporu jakýchkoli nároků, které by v případě, že by byly pravdivé, znamenaly porušení těchto všeobecných podmínek z vaší strany.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Souhlasíte s tím, že tyto webové stránky budete používat výhradně pro účely zjištění dostupnosti zboží a služeb a provádění legitimních rezervací nebo obchodních transakcí s naší společností. Souhlasíte s tím, že webové stránky budete používat pouze pro osobní (nikoli komerční) potřeby. Souhlasíte s tím, že služby na těchto webových stránkách budete používat pouze k legitimním požadavkům. Souhlasíte s tím, že webové stránky nebudete zneužívat. Za „zneužití“ se kromě jiného považuje používání webových stránek k těmto činnostem:

Hanobení, obtěžování, pronásledování, vyhrožování, zneužívání nebo jiné porušování práv jiných osob, jak je definováno platným zákonem.

Jakékoli poškozování nebo narušování chodu počítačů a softwaru jiných osob mimo jiné nahráváním, stahováním nebo přenášením poškozených souborů nebo počítačových virů.

Porušování platných práv na duševní vlastnictví, publicitu nebo ochranu osobních údajů, mimo jiné nahráváním, stahováním nebo přenášením materiálů nebo softwaru.

Vynechání či zkreslení informací o původu nebo právech ke kterémukoli souboru, který stáhnete nebo odešlete, včetně například vynechání informací o vlastnictví, identifikačních údajů autora nebo oznámení o patentu, autorském právu nebo ochranné známce.

Přenášení nebo zveřejňování obchodních tajemství nebo jiných důvěrných či chráněných materiálů nebo informací určených pro vnitřní potřebu nebo jejich zpřístupnění jiným způsobem.

Stahování nebo nahrávání souborů, jejichž distribuce prostřednictvím webu je nezákonná.

Přenášení jakýchkoli informací nebo softwaru získaných z webových stránek nebo kopírování, vytváření, zobrazování, distribuce, licencování, provozování, publikování, opakované vytváření, reprodukování, prodej nebo přenášení díla odvozeného z webových stránek.

Způsobení nadměrného zatížení infrastruktury webových stránek. Používání falešného hesla nebo osobního identifikačního čísla během přihlašování na webové stránky nebo uvádění nesprávných informací o své identitě či oprávněnosti jednat jménem jiné osoby.

Porušování této smlouvy jakýmkoli jiným způsobem.

Vzhledem k tomu, že poskytujeme služby a produkty na mnoha místech světa, mohou tyto webové stránky (a jejich odkazy a ukazatele) odkazovat na určité zboží, produkty a/nebo služby, které nejsou ve vaší oblasti dostupné. Odkaz na zboží, produkty a/nebo služby bez omezení jejich geografického dosahu neznamená, že je nabízíme nebo hodláme nabízet ve všech lokalitách.

Upozornění k autorskému právu a ochranným známkám

Pro veškerý obsah na tomto webu platí: Copyright © dnata 1994–2014. Všechna práva vyhrazena. Tento web je určen pro vaši osobní (nekomerční) potřebu. Nesmíte upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, předvádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, převádět ani prodávat žádné informace, software, produkty nebo služby získané z těchto webových stránek. dnata, dnata Travel, dnata Holidays, The Holiday Lounge by dnata, marhaba a dnata Cargo a jakékoli další produkty nebo obchodní názvy společnosti dnata, na které se zde odkazuje, jsou naše značky služeb nebo registrované značky služeb. Další zde uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Zabezpečení

Učiníme veškerá nezbytná opatření, aby byla zachována důvěrnost vašich dat přenesených prostřednictvím tohoto webu a aby byla tato data chráněna před neoprávněným přístupem. Ani přes tato opatření nelze zaručit, že nikdy nedojde k neoprávněnému přístupu k těmto informacím. Neneseme žádnou odpovědnost za případný neoprávněný přístup, pokud ho nezpůsobí hrubé zanedbání z naší strany. V takovém případě budete mít nárok na náhradu až do maximální hodnoty vámi zakoupených služeb.