Životní prostředí

Zobrazit zásady ochrany životního prostředí

Více informací Externí odkaz

Zobrazit výpisy ochrany životního prostředí

Více informací Externí odkaz

Přečtěte si nejnovější Zprávu o udržitelnosti

Více informací Externí odkaz

Přečtete si náš závazek v rámci iniciativy Global Compact organizace OSN

Více informací Externí odkaz

Prohlášení o věrohodnosti v oblasti životního prostředí

Více informací Externí odkaz

Obecné informace

Náš environmentální program se zaměřuje na oblasti, kde můžeme mít velký vliv:

  • snižování emisí,
  • zodpovědná spotřeba,
  • ochrana volně žijících živočichů a přírodních stanovišť.

Tyto tři pilíře jsou prioritami environmentálního programu společnosti dnata. Naším cílem je dosahovat výsledků v těchto oblastech, a to jak při vlastních činnostech, tak i prostřednictvím našich produktů a služeb, abychom mohli podporovat naše zákazníky a partnery při dosahování jejich environmentálních cílů.

Členství a certifikace

V prosinci 2022 se společnost dnata přihlásila ke standardu IATA Environmental Assessment (IEnvA) pro poskytovatele pozemních služeb, který zahrnuje veškeré naše činnosti ve Spojených arabských emirátech, včetně handlingových služeb a nákladní dopravy, cateringu, služeb cestovního ruchu, pohostinství a firemních aktivit. Pokračujeme v úsilí o dosažení plné certifikace a udržujeme akreditaci ISO14001:2015 na letištích v Dubaji a dalších místech po celém světě.

V březnu 2023 se společnost dnata připojila k programu United Nations Global Compact, což je dobrovolná iniciativa, v jejímž rámci usilujeme o to, aby se Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDG) a zásady staly součástí naší strategie, kultury a činnosti.

Snižování emisí

Snižování emisí našeho vozového parku

Náš vozový park vozidel pozemního vybavení (GSE) a silničních vozidel je jedním z našich nejvýznamnějších zdrojů emisí. Tento dopad se snažíme minimalizovat efektivním provozem našeho vozového parku a zvyšováním podílu elektrických vozidel. Telematické systémy, instalované v mnoha našich vozových parcích, podporují efektivní nasazení vozidel a zařízení, pomáhají omezit nečinnost a odměňují správné chování řidičů. Když byl systém zaveden v našich provozech handlingových služeb v Itálii, vedl ke snížení spotřeby paliva a souvisejících emisí o 14 %. Dalším cílem společnosti dnata je odklon vozového parku od fosilních paliv. V současné době představují elektrické vozy zhruba 15 % našeho vozového parku pro mezinárodní handlingové služby a naším cílem je tento podíl v nadcházejících letech výrazně zvýšit.

Ekologičtější zařízení

Provozujeme rozsáhlé portfolio zařízení od skladišť nákladu po kancelářské prostory a salónky na letištích. Tam, kde je to možné, uplatňujeme při výstavbě nových zařízení ekologické stavební normy. Naše nejmodernější nákladní středisko na letišti Heathrow, dnata City East, bylo postaveno podle normy BREEAM na úrovni „vynikající“ pro vnější prostory a „velmi dobré“ pro vnitřní prostory. Investice do LED osvětlení v našich zařízeních ve Velké Británii snížila naše emise CO2 o 1 000 tun ročně a výrazně snížila náklady na energii.

Naše zařízení pro údržbu GSE v Singapuru má ekologický design, který zohledňuje směr větru, tepelné záření, stínění, denní světlo a úsporu energie. Společnost dnata Singapur rovněž připravuje instalaci solárních elektráren na terminálech cateringu a skladiště nákladu. Očekává se, že systém vyrobí více než 4 miliony kWh elektřiny ročně a sníží roční emise uhlíku přibližně o 2 000 tun.

V našich nových moderních cateringových zařízeních používáme energeticky úsporné vybavení, včetně mycích systémů, které výrazně snižují spotřebu vody, energie a mycích prostředků, účinných chladicích jednotek, které využívají plyny s nižším potenciálem globálního oteplování, vysoce účinné izolace a LED osvětlení.

Nízkoemisní produkty

Kromě toho, že se zaměřujeme na náš interní provoz, pracujeme také na snižování uhlíkové stopy našich produktů a služeb. V roce 2020 se společnost dnata stala první handlingovou službou, která úspěšně dokončila ekologické odbavení letadel na Blízkém východě a v USA.

Zodpovědná spotřeba

Snížení spotřeby

Usilovně pracujeme na snižování produkce odpadů a zvyšování míry odklonu odpadů ze skládek. Ať už jde o využívání inovativních technologií pro nakládání s potravinovým odpadem nebo zavádění procesů bez papírování, snažíme se snižovat množství odpadu, kde to jen jde.

Společnost dnata Cargo ve Velké Británii investovala do velmi moderního vybavení, které umožňuje provoz bez papírování, kdy technologie bílých tabulí a ruční tablety přispívají k vhodné, efektivní a bezpečné přepravě nákladu. Společnost Dnata Catering v Austrálii navrhla aplikaci, která kuchyním umožňuje prohlížet jídelní lístky leteckých společností na iPadech, čímž výrazně snižuje spotřebu papíru.

Digitalizace procesů napříč našimi činnostmi ve Spojených arabských emirátech vedla k výrazné úspoře papíru a snížení nákladů o více než 80 000 USD v jediné oblasti činností. Opětovné použití polyethylenových fólií v jedné z našich nákladních činností snížilo naši roční spotřebu polyethylenových fólií o 45 %. Díky úsilí o omezení jednorázových plastů v našich provozech jsme jen v roce 2019 snížili množství jednorázových (SUP) lahví přibližně o 1,2 milionu kusů.

Odpad a recyklace

Instalací biodigestorů ve stravovacích zařízeních společnosti dnata v Austrálii bylo během prvního roku provozu odkloněno ze skládek více než 72 tun potravinového odpadu. Tekuté odpady, které byly vytříděny na palubě, mohou naše cateringové provozy likvidovat prostřednictvím našich systémů zpracování na místě, pokud jsou k dispozici.

Naše zařízení na údržbu vozidel recyklují velké množství odpadního oleje a tam, kde je to možné, vracejí baterie z vozidel dodavatelům k recyklaci. V roce 2016 naše základna údržby pozemního vybavení (GSE) v Dubaji začala provádět generální opravy GSE, aby prodloužila jejich životnost a snížila množství odpadu spojeného s vyřazováním vybavení.

Produkty šetrné k životnímu prostředí

Chceme naše zákazníky podporovat v tom, aby se rozhodovali udržitelněji. Naše nové salónky Marhaba v Dubaji a Curychu jsou vybaveny špičkovými vodními filtry, které pomáhají snižovat spotřebu jednorázových plastových lahví.

Naše cateringové týmy jsou schopny dohledat produkty, zejména bílkoviny, až k jejich zdroji, což pomáhá propagovat místní produkty a snižovat vzdálenost, kterou potraviny z jídelních lístků urazí. Stále častěji spolupracujeme s mnoha našimi zákazníky z řad leteckých společností na analýze trendů spotřeby a využívání prediktivních dat k optimalizaci nakládky jídel a nápojů pro palubní catering. V jednom z našich provozů jsme zaznamenali snížení plýtvání potravinami až o 50 % po zavedení procesu předobjednávání jídel.

Ochrana volně žijících živočichů a přírodních stanovišť

Nezákonný obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami

V roce 2020 se společnost dnata stala prvním poskytovatelem pozemních služeb, který podepsal prohlášení pracovní skupiny United for Wildlife (UFW) Transport Taskforce učiněné v Buckinghamském paláci, což je přelomová dohoda popisující klíčové kroky k ukončení nezákonného obchodu a přepravy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Pracovní skupina slouží organizacím jako fórum pro sdílení osvědčených postupů, určení správných spojení s orgány činnými v trestním řízení, pokud dojde k podezřelé činnosti, a především zvyšuje povědomí o problémech souvisejících s nezákonným obchodem s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.

Společnost dnata zastává nulovou toleranci vůči manipulaci se zakázanými druhy, loveckými trofejemi nebo jakýmikoliv produkty spojenými s nelegálními činnostmi v přírodě. Úsilí se zaměřilo na zvyšování povědomí mezi zaměstnanci a zákazníky, poskytování školení a zajištění specializovaného kanálu pro podávání zpráv, který našim zaměstnancům a partnerům umožňuje zastavit nelegální obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami tím, že upozorní na jakékoli podezřelé aktivity. Může to zahrnovat identifikaci cestujícího při odbavení, který má neobvyklý cestovní plán, jenž by mohl vzbudit podezření, úzkostné chování cestujících, pohybující se náklad, zvláštní zvuky nebo pachy až po skutečné nálezy kontrabandu atd.

Dobré životní podmínky zvířat

Záleží nám na zvířatech, průvodcích a ošetřovatelích, se kterými se naši zákazníci na dovolené setkávají. Chápeme, že zážitky se zvířaty často patří mezi nejcennější vzpomínky z dovolené našich hostů, a chceme tyto interakce podporovat způsobem, který je zodpovědný a bezpečný jak pro zvířata, tak pro lidi. Setkání se zvířaty by mělo být příležitostí ke vzdělávání i inspiraci a mělo by posilovat trvalý respekt a porozumění, které v konečném důsledku pomohou chránit přírodu a volně žijící zvířata pro budoucí generace.

V maximální možné míře se vyhýbáme aktivní propagaci nebo prodeji zážitků či aktivit, které zneužívají nebo poškozují zvířata, ať už jsou divoká, odkázaná na nějakou formu lidské péče, nebo domestikovaná. Místo toho doporučujeme našim zákazníkům, aby si divoká zvířata prohlíželi v jejich přirozeném prostředí z uctivé vzdálenosti a v malých skupinkách. Někdy se však může stát, že se zvíře již narodilo v zajetí nebo bylo odchyceno. V takovém případě očekáváme, že dodavatelé splní minimální standardy péče stanovené v pěti oblastech dobrých životních podmínek zvířat. Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si plné znění našich zásad dobrých životních podmínek zvířat uvedené zde.

Abychom zajistili, že naše závazky předčí normy odvětví, spolupracujeme s našimi dodavateli a nezávislými odborníky v této oblasti. Vždy však uvítáme zpětnou vazbu od našich zákazníků – zejména v případech, kdy se domnívají, že tyto normy nejsou dodržovány. V takových případech by zákazníci měli kontaktovat náš tým na adrese animalwelfare@dnata.com, aby bylo možné učinit patřičná opatření.